SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt India

India

Sett med norske øyne er den indiske utdannings- og forskningssektoren stor, uoversiktlig og ujevn. India satser sterkt på forskning og utdanning. Landet kan bli en sentral partner i arbeidet med å møte globale utfordringer, blant annet innen helse, energi og klima. 

Institusjonskategorier

India har en rekke ulike institusjonstyper innen høyere utdanning og forskning.

Pilot-Plant-Facility-at-TBI

Forskning på University of Delhi, et av Indias Central Universities, og det som regnes som landets beste. (Foto: University of Delhi)

 

 

 

 

De viktigste kategoriene som har eksamensrett og dermed kan tildele grader, er følgende:

  • Central universities (nasjonale universiteter). Blant disse er University of Delhi, som regnes som Indias beste universitet.
  • State universities (delstatsuniversiteter). Finansiert og etablert av delstatsmyndighetene.
  • Deemed to be universities. Selvstendige institusjoner som av nasjonale myndigheter blir regnet for å være på universitetsnivå på forskning og undervisning. Blant disse finnes både private og offentlige institusjoner.
  • Institutes of national importance. Både nasjonale og delstatlige institusjoner. Flere av Indias ledende institusjoner, for eksempel en rekke av Indias Institutes of Technology (IIT), finnes blant disse.
  • Private universities. Finnes bare i noen delstater som tillater private institusjoner.

I denne oversikten kommer ikke høgskoler (colleges) med, fordi de ikke kan tildele grader selv, men må være tilknyttet et universitet. Over 100 universiteter har status som tilknytningsuniversitetet, og har ansvar for å utarbeide pensum, kurstilbud og avholde eksamener på høgskolene. 

Kontakt

Terje Kolbu Jacobsen

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: New Delhi
Innbyggere: 1,2 mrd.
BNP pr. innbygger: $5 418
(World Bank 2014) 

.......................................................

Prosjekt med India

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og indiske deltakere.

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i India

Last ned landrapport India (PDF).
   

    

Omslag rapportserie

Last ned: Høyere utdanning i India: Reformer og tendenser (PDF)

   

.......................................................

Rapport om Indias økonomiske og geopolitiske posisjon i Sør-Asia 

Menon Business Economics i samarbeid med Vista Analyse har på oppdrag for Utenriksdepartementet utarbeidet denne rapporten som ble publisert i februar 2016.

Norden har mye å lære

Intervju med Sirpa Tenhunen, direktør ved Det nordiske senteret i India.
    

India-opphold gir dypere kulturforståelse

Intervju med Guro Samuelsen om hennes erfaringer som ph.d.-student på feltarbeid i India.