SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt India

India

Sett med norske øyne er den indiske utdannings- og forskningssektoren stor, uoversiktlig og ujevn. India satser sterkt på forskning og utdanning. Landet kan bli en sentral partner i arbeidet med å møte globale utfordringer, blant annet innen helse, energi og klima. 

Mobilitet til og fra India

Antallet indiske studenter som reiser til utlandet, har økt eksplosivt det siste tiåret. Stadig flere kommer til Norge, mens antallet norske studenter i India ikke har gått særlig opp det siste tiåret. 

India er verdens nest største eksportør av studenter, bare Kina sender flere. I perioden 2000-2010 steg antallet fra rundt 53 000 til rundt 200 000. Bakgrunnen er veksten i den indiske middelklassen, med stadig flere unge som har råd til å ta lengre utdanning, samtidig som det er kapasitetsproblemer i det indiske utdanningssystemet. De fleste indere i utlandet studere forretningsfag, naturvitenskap og teknologi. USA er den viktigste destinasjonen, etterfulgt av Storbritannia og Australia.

Antallet indiske studenter ved norske læresteder er økende. Figuren under omfatter både studenter som er på utvekslingsopphold og studenter som tar hel grad.

  

Indiske statsborgere registrert som studenter i Norge

Høstsemester. Kilde: DBH, datauutak 5. mai 2015.

  

 

 

Graf: Indiske studenter i Norge - 2013

 

kultursjokk

Foto t.v.: Medisinstudent Tøri Vigeland Lerum måler blodtrykk på indisk kvinne under opphold i India som del av kurset "Global helse" ved UiB. (Foto: Kristin Mork Hamre)

 

 

 

 

 

 

 

Nordmenn i India

Svært få nordmenn er registrert som gradsstudenter eller følger ordinære kurs i India. De aller fleste reiser ut ett semester, særlig innen samfunnsfag, økonomi og administrasjon, etterfulgt av helse- og sosialfag. Det er i stor grad snakk om feltarbeid, praksisopphold og særskilt tilrettelagte kurs.

Graf: norske delstudenter i India 2006 - 2013

 

India og BRIKS

Figuren under viser hvor mange studenter fra India og de andre BRIKS-landene som var registrert ved norske læresteder i årene 2008-2013.

Graf: BRICS-studenter ved norske læresteder 2008 til 2013

 

Kilder: Mobilitetsrapport 2013 (Rapport 01/2014), Landrapport India (Rapport (05/2013)

Kontakt

Terje Kolbu Jacobsen

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: New Delhi
Innbyggere: 1,2 mrd.
BNP pr. innbygger: $5 418
(World Bank 2014) 

.......................................................

Prosjekt med India

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og indiske deltakere.

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i India

Last ned landrapport India (PDF).
   

    

Omslag rapportserie

Last ned: Høyere utdanning i India: Reformer og tendenser (PDF)

   

.......................................................

Rapport om Indias økonomiske og geopolitiske posisjon i Sør-Asia 

Menon Business Economics i samarbeid med Vista Analyse har på oppdrag for Utenriksdepartementet utarbeidet denne rapporten som ble publisert i februar 2016.

Norden har mye å lære

Intervju med Sirpa Tenhunen, direktør ved Det nordiske senteret i India.
    

India-opphold gir dypere kulturforståelse

Intervju med Guro Samuelsen om hennes erfaringer som ph.d.-student på feltarbeid i India.