SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt India

India

Sett med norske øyne er den indiske utdannings- og forskningssektoren stor, uoversiktlig og ujevn. India satser sterkt på forskning og utdanning. Landet kan bli en sentral partner i arbeidet med å møte globale utfordringer, blant annet innen helse, energi og klima. 

Råd til norske institusjoner som vil samarbeide med India

Indias store økonomiske og kulturelle mangfold er kanskje hovedutfordringen for norske institusjoner som ønsker samarbeid med India.

1. Det er viktig å orientere seg grundig i det mangfoldige institusjonslandskapet. Følgende institusjonstyper holder ofte høy kvalitet:

  • Indian Institutes of Technology (IIT)
  • Indian Institutes of Management (IIM)
  • Indian Institutes of Science Education and Research (IISER)
  • National Institutes of Technology (NIT)
  • Central Universities (University of Dehli, Jawaharlal Nehru University og University of Hyderabad hører til denne gruppen)
  • Universities with potential for excellence
  • Colleges with potential for excellence
  • Centres of excellence.
  • I tillegg kan den nye institusjonskategorien nasjonale universiteter være av interesse. Disse skal være flerfaglige og vektlegge både forskning og utdanning. De vil også bli tildelt relativt mye ressurser. Ettersom disse universitetene er i etableringsfasen kan det imidlertid være hensiktsmessig å avvente samarbeidet noe.
New Dehli Temple

Utsikt til Taj Mahal, New Dehli. Foto: Flickr/khrisgraphic (Creative Commons Lisence)

2. Det er viktig å forsikre seg om at samarbeidsinstitusjonen er statlig anerkjent eller akkreditert. Myndighetene med ansvar for dette er University Grants Commission (UGC) og All India Council for Technical Education (AICTE).

3. Ved valg av partnerinstitusjon er det også viktig å være klar over at det tradisjonelt har vært et skille mellom forskning og undervisning ved indiske institusjoner. Forskning er i stor grad drevet ved egne forskningsinstitutter utenfor universitetene.

4. Hierarkiske strukturer preger utdannings- og forskningsinstitusjoner i India. Det kan derfor være en fordel å forankre et samarbeid på toppnivå i organisasjonen.

5. Faglig sett vil det være en fordel å kunne koble seg opp mot noen av Indias satsingsområder. India ønsker primært å samarbeide innenfor områder som antas å føre til økonomisk vekst i landet. Dette er typisk innenfor naturvitenskap og teknologi. Vann og energi har høy prioritet. Det er mindre interesse for samarbeid innenfor samfunnsfag og humaniora. Forskere innenfor disse fagområdene har også erfart at India ikke ønsker samarbeid på områder som kan stille landet i et dårlig lys, det være seg innenfor fattigdom, korrupsjon eller lavkasteproblematikk.

6. Det er viktig å ha Indias kolonifortid i bakhodet. Selv om India nå stiller seg mer åpen for internasjonalt samarbeid, finnes fortsatt frykt for kulturimperialisme og for at indiske institusjoner skal utkonkurreres. Frykten for «brain drain» ligger også latent. Det er derfor viktig å tydeliggjøre fra starten hvordan et samarbeidsprosjekt vil gagne begge parter. 

Kontakt

Terje Kolbu Jacobsen

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: New Delhi
Innbyggere: 1,2 mrd.
BNP pr. innbygger: $5 418
(World Bank 2014) 

.......................................................

Prosjekt med India

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og indiske deltakere.

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i India

Last ned landrapport India (PDF).
   

    

Omslag rapportserie

Last ned: Høyere utdanning i India: Reformer og tendenser (PDF)

   

.......................................................

Rapport om Indias økonomiske og geopolitiske posisjon i Sør-Asia 

Menon Business Economics i samarbeid med Vista Analyse har på oppdrag for Utenriksdepartementet utarbeidet denne rapporten som ble publisert i februar 2016.

Norden har mye å lære

Intervju med Sirpa Tenhunen, direktør ved Det nordiske senteret i India.
    

India-opphold gir dypere kulturforståelse

Intervju med Guro Samuelsen om hennes erfaringer som ph.d.-student på feltarbeid i India.