SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt India

India

Sett med norske øyne er den indiske utdannings- og forskningssektoren stor, uoversiktlig og ujevn. India satser sterkt på forskning og utdanning. Landet kan bli en sentral partner i arbeidet med å møte globale utfordringer, blant annet innen helse, energi og klima. 

Høyere utdanning i India

Lykkes India med sine ambisiøse mål innen høyere utdanning, vil landet kunne oppnå historisk vekst på en rekke felt.

banan

Department of chemistry på Banaras Hindu University, etablert i Varanasi 1916. (Foto: Banaras Hindu University)

I løpet av de siste ti årene har India satset mye på høyere utdanning gjennom økte bevilgninger, studentrekruttering og i utbygging av nye institusjoner. India har nå det høyeste antallet høyere utdanningsinstitusjoner i verden og det neste høyeste antallet studenter. Over 28 millioner studenter er fordelt på landets mer enn 700 universiteter og 37 000 høgskoler (colleges), samt nærmere 13 000 institusjoner som tilbyr diplomstudier.

Omtrent 15 prosent av Indias befolkning mellom 19 og 25 år tar i dag høyere utdanning. Siden 2007 har indiske myndigheter lansert ambisiøse mål for utdanningssystemet, og en av målsetningene er å øke antallet studenter til 30 prosent av befolkningen.

Kvalitetsheving

Fram til 1990-årene var de indiske høyere utdanningsinstitusjonene i all hovedsak offentlige, finansiert av statlige og delstatlige midler. Utdanningssystemet var bygget etter britisk modell. Med Indias økonomiske liberalisering fra 1990-tallet kom også private utdanningsaktører på markedet, og den amerikanske modellen for utdanning begynte å påvirke utviklingen i sektoren. I dag er 64 prosent av institusjonene private. Disse skal ikke tjene penger på virksomheten. 

Kvalitetsheving av sektoren er et uttalt mål hos indiske myndigheter. Dette kommer til syne i form av økt satsing på lærerutdanning, internettutbygging og ikke minst innføring av obligatorisk akkreditering av utdanningsinstitusjonene. Indiske myndigheter har også vedtatt å opprette 10-20 såkalte "verdensklasse-universiteter" og "innovasjons-universiteter". De har også vedtatt opprettelsen av såkalte "centres of excellence" ved utvalgte indiske utdanningsinstitusjoner. Disse institusjonene vil få økte overføringer, og er ment å ha en betydelig forskningsaktivitet. I tillegg vektlegger indiske myndigheter samspillet mellom utdanning, forskning og næringsliv.

Femårsplan 2012-2017

I 2012 lanserte indiske myndigheter en ny femårsplan med ambisiøse mål for høyere utdanning og forskning. Indiske myndigheter vil satse på økt kvalitet, samtidig som man vil satse på bredde for å nå ut til grupper i samfunnet som tradisjonelt ikke har tatt høyere utdanning.

Femårsplanen 2012-2017 legger vekt på:

  • Øke kapasiteten til eksisterende institusjoner.
  • Skape tiltak for å tiltrekke seg studenter fra mindre privilegerte grupper.
  • Øke kvaliteten gjennom forskning og utvikling, mer undervisningspersonell og internasjonalisering.
  • Øke institusjonell uavhengighet og transparens.
  • Øke privat og offentlig finansiering og koble finansieringen til resultater.
  • Skape innovasjon gjennom samarbeid mellom forskning og utdanning og mellom forskning og industri.

Ny utdanningspolitikk for India

Grunnlaget for Indias utdanningspolitikk ligger i rammeverk som ble implementert i 1968 og 1986, og noe modifisert i 1992 og 2005. Regjeringen Modi vil nå gi India en ny utdanningspolitikk, fra grunnskole til høyere utdanning. Politikken skal svare på nye samfunnsutfordringer. Regjeringen Modis ambisjon er å gjøre India til en kunnskapssupermakt.

I april 2015 ble en omfattende konsultasjonsprosess iverksatt av det indiske utdanningsdepartementet (Ministry of Human Resource Development). Konsultasjonsprosessen skal gi innspill til den nye politikken.

En komité ledet av tidligere stabssjef ved regjeringskontoret (cabinet secretary) TSR Subramanian, fikk i oppdrag å forberede grunnlaget for en ny politikk. Rapporten ble overlevert tidligere utdanningsminister Smriti Irani i mai 2016. Rapporten kan lastes ned fra National University of Educational Planning and Administration sine hjemmesider. 

Kontakt

Terje Kolbu Jacobsen

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: New Delhi
Innbyggere: 1,2 mrd.
BNP pr. innbygger: $5 418
(World Bank 2014) 

.......................................................

Prosjekt med India

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og indiske deltakere.

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i India

Last ned landrapport India (PDF).
   

    

Omslag rapportserie

Last ned: Høyere utdanning i India: Reformer og tendenser (PDF)

   

.......................................................

Rapport om Indias økonomiske og geopolitiske posisjon i Sør-Asia 

Menon Business Economics i samarbeid med Vista Analyse har på oppdrag for Utenriksdepartementet utarbeidet denne rapporten som ble publisert i februar 2016.

Norden har mye å lære

Intervju med Sirpa Tenhunen, direktør ved Det nordiske senteret i India.
    

India-opphold gir dypere kulturforståelse

Intervju med Guro Samuelsen om hennes erfaringer som ph.d.-student på feltarbeid i India.