SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt India

India

Sett med norske øyne er den indiske utdannings- og forskningssektoren stor, uoversiktlig og ujevn. India satser sterkt på forskning og utdanning. Landet kan bli en sentral partner i arbeidet med å møte globale utfordringer, blant annet innen helse, energi og klima. 

Forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og India

  

Forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og India

På oppdrag fra SIU har NIFU kartlagt forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og India. Valg av spørsmål og utvalg av respondenter er gjort av SIU.

Kartleggingen viser at rundt 70 norske forskningsprosjekter inkluderer indiske partnere. Kun et fåtall av disse inkluderer utdanningssamarbeid, og da hovedsakelig på ph.d.-nivå. De spurte forskerne opplever samarbeidet med indiske kolleger som fruktbart. Det faglige nivået oppleves å være høyt og engelsk er felles akademisk språk.

Få norske studenter reiser til India. I 2015 var det rundt 35 norske utvekslingsstudenter i India. Respondenter i kartleggingen peker på en stor utdanningssektor med store kvalitetsforskjeller, bolig og sikkerhet som noen av utfordringene knyttet til utdanningssamarbeid og studentmobilitet.

Hele rapporten kan leses her: Forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og India. 

Kontakt

Terje Kolbu Jacobsen

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: New Delhi
Innbyggere: 1,2 mrd.
BNP pr. innbygger: $5 418
(World Bank 2014) 

.......................................................

Prosjekt med India

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og indiske deltakere.

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i India

Last ned landrapport India (PDF).
   

    

Omslag rapportserie

Last ned: Høyere utdanning i India: Reformer og tendenser (PDF)

   

.......................................................

Rapport om Indias økonomiske og geopolitiske posisjon i Sør-Asia 

Menon Business Economics i samarbeid med Vista Analyse har på oppdrag for Utenriksdepartementet utarbeidet denne rapporten som ble publisert i februar 2016.

Norden har mye å lære

Intervju med Sirpa Tenhunen, direktør ved Det nordiske senteret i India.
    

India-opphold gir dypere kulturforståelse

Intervju med Guro Samuelsen om hennes erfaringer som ph.d.-student på feltarbeid i India.