SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Sør Afrika

Sør-Afrika

Nordmenn har vore engasjert i Sør-Afrika i fleire hundre år gjennom misjonsverksemd, kvalfangst og handel. Under apartheid støtta Noreg opposisjonelle med mellom anna utdanning. Etter apartheids fall har samarbeidet utvikla seg vidare, ikkje minst innan utdanning og forsking.

Ønskjer du å søkje om støtte til samarbeid med Sør-Afrika?

Nedanfor ser du kva støtteordningar SIU har for samarbeid med Sør-Afrika. Aktuelle søknadsfristar finn du under dei einskilde programma.

INTPART

Internasjonale partnarskap for framifrå utdanning, forsking og innovasjon. Målet er å utvikle verdsledande fagmiljø i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

UTFORSK

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid innan høgare utdanning, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankra samarbeidsrelasjonar med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

InternAbroad

Støttar norske høgare utdanningsinstitusjonar som vil etablere faste ordningar for studiepoenggivande praksisopphald i Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, USA eller Canada. 

Erasmus+ Global mobilitet

Erasmus+ Global mobilitet gjer det mulig for norske institusjonar innan høgare utdanning å sende og ta imot studentar og tilsette til/frå partner land utanfor EU/EØS. 

Building Skills for Jobs

Building Skills for Jobs er et program for å styrke fag- og yrkesopplæringa i utviklingsland. Prosjekt som omfattar tiltak på nivå tilsvarande vidaregåande skule eller lågare kan få tilskot. Prioriterte land: Etiopia, Liberia, Malawi, Mali, Mosambik, Niger, Nigeria, Sør-Sudan, Somalia, Sør-Afrika, Tanzania, Tunisia, Uganda, Afghanistan, Indonesia, Jordan, Libanon, Myanmar, Nepal, Palestina, Syria, Brasil, Colombia, Haiti.

Erasmus+ Strategiske partnerskap

Strategiske partnarskap er fleksible prosjekter der norske institusjonar /organisasjonar /bedrifter kan samarbeide med partnerar frå andre land i Europa. Det er også mulig å inkludere partnerar frå land utanfor Europa dersom det gir en tydelig meirverdi for prosjektet. 

Ønskjer du å studere i Sør-Afrika? Gå til

 

Kontakt

Ragnhild Tungesvik

Trude Holme

Laila Linde Lossius

Se også under det einskilde program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovudstad: Pretoria (regjering), Cape Town (parlament), Bloemfontein (høgsterett)

Innbyggjarar: 52 mill.

BNP pr. innbyggjar: $11 300

.......................................................

Veikart for forsknings-  og utdanningssamarbeid  med Sør-Afrika 2018

Dette veikartet oppsummerer status for forsknings- og utdanningssamarbeidet med Sør-Afrika og hvilke temaer som er særlig aktuelle for samarbeid i årene fremover.

Veikart for forsknings-  og utdanningssamarbeid  med Sør-Afrika 2018 (PDF)

.......................................................

Conference paper IEASA 2015

Higher Education and Research Cooperation between South Africa and Norway – Status and Future Prospects (PDF)

.......................................................

Rapport om høgare utdanning i Sør-Afrika

Forside Brasilrapport

Samarbeid med Sør-Afrika: Føresetnader, utfordringar og mogelegheiter (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Sør-Afrika

Prosjekt ikon


Her finn du alle SIU sine prosjekt med norske og sørafrikanske deltakarar.

.......................................................

- Sør-Afrika vil ha meir likskap i utdanninga

Intervju med Ragnhild Tungesvik om ulikskap i det sørafrikanske utdanningssystemet.