SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Høyere utdanning - Kina

Statsstipend til Kina

Statsstipendene er opprettet som følge av kulturavtalen med Kina og målet er at stipendene skal bidra til å etablere og utvide den akademiske og kulturelle kontakten mellom norske og kinesiske enkeltpersoner og utdanning- og forskingsinstitusjoner. Det tildeles 10 stipend årlig.

Hvem kan søke?

 • Studenter som er tatt opp ved norske universiteter, høgskoler eller andre utdanningsinstitusjoner på tilsvarende nivå, samt forskere knyttet til tilsvarende norske institusjoner.
 • Kandidatene må ha noe kjennskap til kinesisk.
 • Prioritering blir gjort på bakgrunn av karakterer og uttalelser fra veileder.
 • God spredning på nivå, fag og kjønn og lignende har også betydning for prioriteringen.

Hva kan søkes støtte til?

Ett-årig stipend (ikke gyldig ved kortere studieopphold).

Stipendet dekker skolepenger, hybel på campus, helseforsikring og utbetaling av månedlig stipend gradert etter utdanningsnivå.

Satser:

 • Bachelor studenter: CNY 2500 per måned
 • Master studenter/fagansatte: CNY 3000 per måned
 • Phd studenter/senior fagansatte: CNY 3500 per måned

Om du har særskilte ønsker om studiested eller universitet må du begrunne dette godt, og det finnes ingen garanti for at man får studieplass på ønsket sted.

Merk at Hong Kong og Taiwan ikke er inkludert i stipendordningen.

Du kan ønske deg til en spesifikk utdanningsinstitusjon i Kina, men det er China Scholarship Council som avgjør hvilken kinesisk utdanningsinstitusjon du får studere/forske ved.

Stipendet kan ikke kombineres med stipend fra Statens Lånekasse. Den enkelte student står fritt til å søke om lån fra Statens Lånekassen i tråd med gjeldende regelverk.

Slik søker du

Søknaden er en to-trinns prosess: først søker du til Diku, deretter til China Scholarship Council (CSC). Du søker først gjennom Dikus søknadsportal Espresso.

Søknadsprosess

 • Søknadene blir først behandlet av Diku. Søkerne vil få beskjed fra Diku når innstillingen er klar. Det vil også bli innstilt på en venteliste.
 • Kandidatene som er innstilt må så søke til CSC. Innstilte kandidater får lenke til søknad fra Diku.
 • CSC har siste ord og bestemmer hvem som får tildelt stipend. Kandidaten får beskjed om CSCs beslutning så fort den er fattet. Merk: Dikus rolle er kun som tilrettelegger og innstillende organ, og har ikke mulighet til å påvirke sluttresultatet etter at innstillingen er sendt til CSC. Diku kan heller ikke påvirke betingelsene for stipendtilbudet fra CSC.
 • Endelig beskjed om tildeling av stipend samt adkomstdokumenter kommer vanligvis i juli/august. Papirene blir sendt ut som rekommandert post. Hvis du endrer kontaktadressen din i Norge, må du gi beskjed til Diku.
 • Søknadsfrist: 15. mars klokken 15:00

Krav til søknad

For at søkere skal kunne gjenbruke sine dokumenter, er det viktig at de er skrevet på engelsk. Det er også viktig at attestene og anbefalingene er relevante for det planlagte studieoppholdet. Søknaden til Diku skal inneholde:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Studieplan/prosjektbeskrivelse
 • Kopi av eksamen og vitnemål/karakterutskrifter
 • En til to relevante faglige anbefalinger/attester
 • Søkere innenfor utøvende eller bildende kunst, må sende inn utvalgte arbeidsprøver og fylle ut søknadsskjemaets siste side.

Merk: Alt må være på engelsk for at CSC skal kunne gjøre en vurdering. Det er viktig at attestene og anbefalingene er relevante for det planlagte studieoppholdet i Kina.

Studieplan/prosjektbeskrivelse:

Planen bør være så konsis som mulig og ikke overskride tre A-4- side. En tydelig beskrivelse av faglige behov er viktig for at CSC kan finne frem til en egnet institusjon.

Hvis du har spesifikke ønsker om institusjon, kan du argumentere for det her.

Slik rapporterer du

Den enkelte stipendmottaker må ikke rapportere. Det er institusjonen som mottar studenter som skal rapportere.

Diku forbeholder seg retten til å kartlegge resultater fra stipendmottakere etter endt studieopphold.

Bli kjent med Statsstipend til Kina

Statsstipend under kulturavtalen med Kina skal etablere og utvikle den akademiske og kulturelle kontakten mellom norske og kinesiske enkeltpersoner og utdannings- og forskningsinstitusjoner. Ordningen omfatter alle fagområder.

Søknadsfrist

15. mars klokken 15:00