SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Ung lærer utforsker Montmatre i Paris

Utenlandslektorat

Utenlandslektorene er en viktig ressurs ved læresteder i utlandet som tilbyr norskundervisning og en viktig formidler av norsk språk og kultur. Lektorene jobber ved lærestedet i tidsbegrensede stillinger i minst ett år og underviser i norsk språk og litteratur.

Arbeide som utenlandslektor

Utenlandslektorene er ansatt i midlertidige stillinger ved utenlandske læresteder i en periode fra ett til maks fem år. Diku bistår i ansettelsesprosessen gjennom å kvalitetssikre kandidater til ledige stillinger. Diku har ikke arbeidsgiveransvar for lektorene, som er ansatt ved og har arbeidskontrakt med lærestedet i utlandet. 

Generell informasjon

Det er utarbeidet egne standardbetingelser for utenlandslektorer, samt et informasjonsskriv som gir veiledende informasjon om å arbeide som utenlandslektor i utlandet:

Økonomiske betingelser

En utenlandslektors arbeidsoppgaver og undervisningsplikt kan variere mellom lærestedene, men alle lektorer er ansatt i full stilling og har de samme rettigheter og plikter som sine lokalt ansatte kolleger. Lønn fra arbeidsgiver er også på lik linje med andre lokalt ansatte lektorer.   

Kompensasjonstillegg

Ettersom full lønn i utlandet ofte er lavere enn lønn i Norge, gir Diku et kompensasjonstillegg etter faste satser. Satser fra og med 2019:

  • Frankrike, Italia, Østerrike, Ungarn:  NOK 286 000 per år
  • Bulgaria, Polen, Litauen, Romania, Tsjekkia, Serbia og Kina: NOK 312 000 per år
  • Russland: NOK 390 000 per år

Kompensasjonstillegget er skattepliktig og utbetales månedlig.

Forsørgertillegg

Dersom lektoren har medfølgende familie, kan Diku gi et forsørgertillegg på inntil to familiemedlemmer. Forsørgertillegget forutsetter at familiemedlemmene ikke har egen inntekt. Satsen er NOK 39 000 per år per person og utbetales månedlig.

Ut- og hjemreisetilskudd

Et utreisetilskudd på NOK 10 000 utbetales ved tiltredelse av stilling som utenlandslektor. Hjemreisetilskudd på samme beløp gis i forbindelse med flytting hjem etter endt utenlandsopphold.

I tillegg kan man få ytterligere tilskudd (a) for flyttekostnader for medfølgende familiemedlem til fast sats NOK 2 000 per pers; (b) for ekstra flyttekostnader til Kina, til fast sats NOK 3 000 per pers, samt (c) for kostnader nødvendiggjort som følge av tungtveiende sosiale hensyn (funksjonshemming o.l.), oppad begrenset til NOK 3 000. Slike tilskudd er begrenset til inntil to medfølgende familiemedlemmer. 

Utenlandslektorer i Kina mottar et særskilt årlig reisetilskudd på NOK 5 000. Dette tilskuddet utbetales ikke det kalenderåret lektoren tiltrer og det kalenderår lektoren fratrer stillingen, da lektoren disse årene mottar ut- og hjemreisetilskudd.  

Pendlertillegg

Utenlandslektorer som arbeider ved to vertsinstitusjoner mottar et pendlertillegg av Diku.  Pendlertillegget baseres på faktiske utlegg for transport mellom lærestedene.

Utbetaling

Utbetaling av månedlige tilskudd vil skje den 12. i hver måned. Ut-og hjemreisetilskudd utbetales ved hhv. første og siste utbetaling. Eventuelle forsørgertillegg og ekstra utreisetillegg utbetales ved første regulære utbetalingsdato etter dokumentert utreise for familiemedlemmet/mottatt dokumentasjon på særskilt behov.

Alle ytelsene fra Diku er skattepliktige. Ved tiltredelse og ved hvert nye undervisningsår mottar utenlandslektorene et tilskuddsbrev fra Diku, med nærmere beskrivelse av godtgjørelser fra oss og vilkår knyttet til dette. Det er også utarbeidet egne standardbetingelser for utenlandslektorer.

Bolig

Noen læresteder tilbyr enkel innkvartering på campus, men i de fleste tilfeller må lektoren selv finne seg bolig under arbeidsoppholdet. Instituttet hvor man skal arbeide ved er ofte behjelpelig med å finne bolig. Noen ganger kan påtroppende lektor overta forrige lektors bolig. 

Skatt, trygd og pensjon

Tilskuddsytelsene fra Diku er undergitt de til enhver tid gjeldende skatte-, trygde- og pensjonsregler i Norge og i arbeidslandet. Vær oppmerksom på at man ved arbeid i utlandet ut over 12 måneder kan miste medlemskap i den norske folketrygden. For medlemmer av Statens pensjonskasse kan det foretas medregning av tid i inntil fire år under utenlandsopphold. Se mer informasjon i Statens personalhåndbok

Diku anbefaler at man setter seg inn i de regler som gjelder for arbeid i utlandet dersom man ønsker å søke stilling som utenlandslektor. Det er utarbeidet et eget informasjonsskriv som gir masse nyttig informasjon. Andre kilder til informasjon: NAV sine nettsider og  Skatteetatens nettsider