SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter jobber sammen i kollokoviegruppe på studentkantinen

EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene kan norske utdanningsinstitusjoner samarbeide med institusjoner i de landene som representerer mottakersiden i programmet. EEA Grants/Norway Grants omfatter støtte og samarbeid på en rekke områder.

Aktuelt

Samarbeidsavtaler (MoU)

Etter forhandlinger mellom giverne og det enkelte landet nedfelles hovedtrekkene i avtalen i Memorandum of Understanding (MoU). MoU beskriver hovedelementene som gjelder for det enkelte land og danner grunnlaget for den endelige utformingen av tiltakene på det enkelte programområdet. Elementer av utdanningsprogrammet kan også inkluderes i andre delprogrammer, for eksempel forskning, innovasjon eller lignende.

To land har ennå ikke signert MoU per 04.07: Kypros og Ungarn.

Alle relevante dokumenter og mye annen informasjon kan finnes på: www.eeagrants.org.
Se også informasjon om EØS-midlene på Regjeringen.no.

Concept note

Som grunnlag for den endelige programavtalen starter arbeidet med en såkalt Concept Note med en gang MoU er signert. Per 18.06.2018 er det bare Romania som har ferdigstilt avtale og har startet med utlysninger. Nye utlysninger her vil komme høsten 2018.

En rekke andre land vil ferdigstille sine programavtaler i løpet av høsten 2018, slik at utlysninger herfra vil komme i 2019.

Aktuelle aktiviteter innen utdanningsfeltet

Programområde 3: Utdanning, stipend, lærlingordninger og ungdomsentreprenørskap omfatter disse aktivitetene: 

  • Institusjonelt samarbeid på alle nivåer
  • Forbedring av kvalitet og relevans i alle utdanningsnivåer
  • Samarbeid og partnerskap mellom utdanning, forskings-, og arbeidsliv
  • Trainee-ordninger, lærlingordninger og praksis
  • Ungdomsentreprenørskap
  • Forbedre voksnes deltakelse i livslang læring
  • Videreutvikling av lærere
  • Mobilitet av studenter og ansatte i høyere utdanning

Minst 11 av 15 land vil ha en utdanningskomponent. Her vil SIU være norsk partnerorganisasjon. I noen av landene vil dette knyttes til, eller være en del av, andre programområder fortrinnsvis forskning og/eller innovasjon.

Utdanningsinstitusjoner, både innen høyere utdanning og på videregående nivå, er også aktuelle samarbeidspartnere i mange av de andre programområdene.

Informasjon om aktuelle utlysninger finner du på: www.eeagrants.org 

Generell informasjon om EØS-midlene

Målet med EØS-programmet er å bidra til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa og å styrke bilaterale kontakter mellom de 3 giverlandene og de 15 mottakerlandene.

Tiltaksområdene er delt inn i fem hovedområder, med 23 underprogrammer. Informasjon om alle programmene finner en i den såkalte «Blåboken» og på www.eeagrants.org.

Giverlandene er:

Island, Liechtenstein og Norge.

Mottakerlandene er:

Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.

Rollen som giverlandspartner

SIU, Rannis og AIBA er Donor Programme Partners (DPP). Det betyr at de bistår egne myndigheter og mottakerlandene med råd, informasjonsspredning og kontakt mellom potensielle partnere. Det er en Programoperatør (PO) i hvert enkelt mottakerland som er ansvarlig for utlysninger, tildelinger og lignende.