SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Norgeskunnskap i utlandet

Norgeskunnskap i utlandet

Ordningen for Norgeskunnskap i utlandet retter seg mot universiteter og høgskoler rundt om i verden som tilbyr undervisning i norsk språk og litteratur. Ordningen administreres av Diku på vegne av Kunnskapsdepartementet. Utenriksdepartementet finansierer deler av ordningen. 

Det undervises i norsk språk, litteratur, kultur og samfunn ved rundt 140 universiteter og høgskoler i nærmere 40 land verden over. De fleste av disse institusjonene ligger i Europa og i Nord-Amerika. Tilsammen antas det at mellom 5 000 -  6 000 studenter har valgt å studere et norsk emne ved disse lærestedene.

Ordningen for Norgeskunnskap i utlandet

Formålet med ordningen er å bidra til formidling av og utdanning i norsk språk, litteratur og kultur ved høyere læresteder i utlandet. Videre er målsettingen å bidra til internasjonalisering av norsk høyere utdanning gjennom å tiltrekke utenlandske studenter i norsk språk, litteratur og kultur til studie- og forskningsopphold i Norge. Ordningen består av tre hovedtiltak:

Hovedtiltak

Tiltaket omfatter finansiell støtte til lektorater i norsk språk og litteratur ved et antall navngitte læresteder i utlandet. Lektorene som støttes finansielt er ansatt i tidsbegrensede stillinger ved lærestedet i utlandet, og Diku bistår i ansettelsesprosessen. Den finansielle støtten omfatter et personlig bidrag til lektorene i tillegg til evt. også forsørgertillegg og flyttetilskudd.

Mobilitetsstipend gis til mastergrads- og ph.d. studenter i utlandet som har valgt norsk språk og/eller litteratur som emne for sin gradsoppgave, og som behøver et kortere studieopphold/feltarbeid i Norge i forbindelse med prosjektet.

Bok- og arrangementstøtte deles ut etter søknad til utenlandske institusjoner med norskundervisning og til norske institusjoner som tilbyr språkkurs for utenlandske norskstuderende/norsklærere. Støtten gis til innkjøp av undervisningsmateriell og/eller til aktiviteter som har som mål å styrke undervisningskompetansen til lektorer og å fremme norgeskunnskap blant studenter. I tillegg tildeler Diku reisestipend til medlemmer av de nordamerikanske foreningene NORTANA og AASSC. Norske læresteder kan også søke om støtte til å arrangere konferanser og kurs for studenter og ansatte ved utenlandske læresteder.