SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter som samarbeider i grupper

UTFORSK

Programmet gir støtte til samarbeid i høyere utdanning med sikte på å skape varige samarbeidsrelasjoner mellom norske fagmiljøer og partnere i Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Read this UTFORSK page in English

Nytt om UTFORSK

Ved søknadsfristen 25. september 2018 fikk Diku inn 49 søknader om støtte til toårige samarbeidsprosjekt mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnere i Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Diku tildelte støtte til 17 prosjekter 20. desember 2018. Se oversikt over støttede prosjekter her.

Utlysningen av midler til toårige samarbeidsprosjekt i UTFORSK i september 2018 var den siste i programperioden 2016-2020. Ingen nye utlysninger er foreløpig planlagt.

Mål for programmet

Det overordnede målet for UTFORSK-programmet er å øke kvaliteten i høyere utdanning gjennom etablering og styrking av samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Brasil, Kina, India, Japan, Russland og Sør-Afrika.

Programmet søker å styrke gode koblinger mellom utdanning og forskning, og mellom utdanning og arbeids- og næringsliv.

Målet er å bygge opp under etablering av langsiktig samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerlandene gjennom:

  • utvikling og gjennomføring av felles utdanningsaktiviteter
  • økt mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet
  • økt integrasjon mellom utdanning og forskning
  • økt samarbeid med arbeidsliv

Hvem kan søke?

  • Norske akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner sammen med minst en tilsvarende institusjon i partnerlandene
  • Den norske utdanningsinstitusjonen må stå som søker og kontraktspartner
  • Andre partnere kan være andre universitet, forskningsinstitutt, bedrifter, sykehus, skoler, NGOer etc. i Norge eller partnerlandene