SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Slik øker du andelen studenter som drar på utveksling

Slik øker du andelen studenter som drar på utveksling

Alle har fått krav om økt internasjonalisering. Hvordan skal du gå frem? Her finner du fremgangsmåter og ulike ressurser som kan hjelpe deg til å oppfylle de nye kravene.

Med de nye tilsynsforskriftene fra NOKUT er det økt fokus på internasjonalisering og utveksling i hele sektoren. Du bør ha satt deg inn i hva det innebærer:

Krav til studieprogrammene - tilsynsforskriftene 

Fremgangsmåte - dette må på plass

  1. Etablere relevante avtaler med internasjonale partnere
  2. Justere studieprogrammene slik at det blir mulig for studenter å reise ut et semester
  3. Sørge for at studentene fortsatt kan fullføre på normert tid
  4. For profesjonsstudiene: Finne gode emner hos utenlandske partnere som kan inngå i egen grad
  5. Etablere ordninger og tiltak for å motivere studenter til å reise ut

Informasjonen på disse nettsidene er produsert i tett samarbeid med UHR-sektoren.

Grunnlaget

Det er særlig ett forhold som er avgjørende for å få opp andelen som drar på utveksling:

Faglig forankrede og kvalitetssikrede avtaler med partnerinstitusjoner som faktisk kan gi studentene et godt faglig tilbud.

På denne måten kan institusjonene sikre at studentene får god, fagspesifikk kunnskap også på utveksling. Når dette er på plass så er det faglige grunnlaget på plass.

Tre studenter på tur tar en selfie

Det er også en fordel å synliggjøre den generiske kompetansen studentene får gjennom utveksling, herunder "interkulturell kompetanse". Dette må løftes frem som et viktig læringsutbytte etter et utvekslingsopphold og ses i sammenheng med den mer formelle kompetansen studenten får gjennom hele utdanningsløpet. 

Gitt at internasjonalisering skal bidra til økt kvalitet i utdanningen, er det viktig å ha med begge perspektiver – det rent faglige og den mer generiske kompetansen - inn i den strategiske tenkningen rundt utveksling spesielt og internasjonalisering generelt. Studentene som reiser på utveksling skal ideelt sett utvikle både faglig og generisk kompetanse.

Les mer om Interkulturell kompetanse på vår nettside

Det faglige utbyttet avhenger bl.a. av kvaliteten på utvekslingsavtalen og på fagmiljøet ved mottakerinstitusjonen. Her har man dermed ganske stor mulighet til å påvirke læringsutbyttet, dersom man gjør godt håndverk med avtaler og partnere.

Se også:

Organisering og tilrettelegging

Rolig - det ordner seg

To studenter på en benk

20% skal på utveksling innen 2020. På disse nettsidene finner du alt du trenger å vite for å komme igang.

Begynn her!