SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Tre studenter jobber sammen på et prosjekt

Mobilitetskonsortier - mobilitet, høyere utdanning

I Erasmus+ kan flere utdanningsinstitusjoner og andre organisasjoner i samme land gå sammen og danne et Erasmus+ mobilitetskonsortium og søke om felles prosjektmidler. 

NB: Dette søkefeltet gir bare treff i ErasmusPluss håndboken

Formål

Formålet med mobilitetskonsortier er å gjøre det mulig for flere institusjoner og andre organisasjoner å gå sammen om å gjennomføre mobilitetsaktiviteter. Tanken er at dette kan medføre at organisasjonene blir bedre rustet til å kunne sørge for god oppfølging og faglig kvallitet enn om de hadde stått alene om arbeidet.

Medlemorganisasjonene i et nasjonalt mobilitetskonsortium kan samordne eller dele tjenester knyttet til organiseringen av mobilitetsaktivitetene. Felles aktiviteter kan omfatte felles administrasjon av avtaler og økonomi, felles opptak/utvelgelse og veiledning av studenter og ansatte, samt et samordnet arbeid med å finne bedriftspartnere. Mobilitetskonsortiet kan også fungere som tilrettelegger for innkommende studenter og ansatte. Konsortier kan omfatte hele institusjoner og organisasjoner, eller de kan være fagspesifikke. 

Krav til deltagere

Et konsortium må bestå av minst tre organisasjoner, hvorav minst to av disse må være høyere utdanningsinstitusjoner. Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i et konsortium må ha Erasmus Charter for Higher Education. Bedrifter og offentlige eller private organisasjoner kan også delta i konsortiet. En av de deltagende organisasjonene må ha koordineringsansvar for konsortiet, og dette kan være enten en utdanningsinstitusjon eller en bedrift/organisasjon.

Søknad om akkreditering 

For at et Erasmus+ mobilitetskonsortium skal bli opprettet, må konsortiet søke om akkreditering og tildeles et Mobility Consortia Certificate.

Den koordinerende organisasjonen leverer søknad om akkreditering på vegne av alle partnerorganisasjonene. Frist for å søke om konsortiumsakkreditering er samtidig som søknadsfristen for mobilitetsmidler. Det er et eget søknadsskjema for dette (Erasmus+ KA108), men konsortiet kan søke om akkreditering og prosjektmidler samtidig. Søknaden om prosjektmidler til konsortiet blir kun vurdert dersom akkrediteringssøknaden blir innvilget.

Akkrediteringssøknaden behandles av Diku, og dersom søknaden innvilges vil akkrediteringen vare ut programperioden for Erasmus+ (2014-2020). Kriteriene akkrediteringssøknaden vurderes etter står beskrevet i Erasmus+ programguiden del B. Link til søknadsskjema publiseres på Diku sine nettsider. Du finner også informasjon om konsortiumsakkreditering i Annex I i programguiden.

Konsortiet må også inngå en samarbeidsavtale/konsortiumsavtale hvor det klargjøres hvem som skal være koordinator og hvordan arbeid og ansvar ellers fordeles mellom partnerne. Kriterier for fordeling av tildelte midler, særlig tildelte OS-midler (organisational support), bør også i noen grad avtales på forhånd. Intensjonen med og mål for samarbeidet bør også inngå i avtalen. Det er ikke laget en mal for en slik avtale.

Søknad om prosjektmidler

Den koordinerende organisasjonen sender inn søknader om prosjektmidler på vegne av konsortiet. Når et mobilitetskonsortium får tildelt prosjektmidler, inngår koordinator av konsortiet en kontrakt med Diku. Midlene overføres fra Diku til koordinatororganisasjonen, som fordeler disse videre til partnerinstitusjonene i henhold til konsortiumsavtalen.

Gjennomføring av mobilitetsprosjekter

Etter tildeling av prosjektmidler opprettes det et prosjekt for konsortiet i Mobility Tool+. Alle studenter og ansatte som reiser på utveksling i tilknytning til konsortiets aktiviteter skal registreres på konsortiets prosjekt i Mobility Tool+. Kontaktpersonen ved koordinatororganisasjonen står som kontaktperson for prosjektet, og kan gi ansatte ved partnerorganisasjonene tilgang til prosjektet i Mobility Tool+. Dersom institusjoner både har egne mobilitetsprosjekter i tillegg til å delta i et konsortium er det viktig at institusjonene sørger for at studenter og ansatte ikke registreres i flere prosjekter eller mottar dobbel finansiering. Det er også viktig for rapporteringen til Diku/Europakommisjonen at alle mobilitetsdeltagere registreres i riktig prosjekt og at ingen rapporteres dobbelt.

Det er fortsatt den enkelte partnerinstitusjonen som har ansvaret for de studenter og ansatte som reiser på utveksling gjennom konsortiets prosjekt, og studentene og ansatte kan kun reise på utveksling til de partnerinstitusjonene som den enkelte institusjonen har avtale med. Konsortiumspartnerne kan inngå felles utvekslingsavtaler (inter-institusjonelle avtaler). Mer informasjon om inter-institusjonelle avtaler finner du her:

Partnerorganisasjoner som ikke er utdanningsinstitusjoner kan sende sine ansatte på utveksling for å undervise ved en høyere utdanningsinstitusjon i utlandet. De ansatte kan få stipend fra konsortiet sine prosjektmidler for dette.

Interimrapport og sluttrapport

Den koordinerende organisasjonen må levere interimrapport og sluttrapport på vegne av alle partnerorganisasjonene innen gitte frister. Kravene til rapportene er de samme som for rapporter for enkeltinstitusjoner.

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Kontaktinformasjon

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe? Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@diku.no.

Ansatte i Diku som arbeider med europeisk mobilitet: 

  • Eilin Sandsmark
  • Lene Baldersheim

Ansatte i Diku som arbeider med global mobilitet:

  • Camilla Krebs Tetler
  • Vegard Vibe