SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter og veiledere samarbeider i et laboratorium

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Alle høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i Erasmus+ må søke om og få innvilget et Erasmus Charter for Higher Education før de kan søke om prosjektmidler. For å få ECHE må institusjonen være en akkreditert høyere utdanningsinstitusjon, eller en utdanningsinstitusjon som tilbyr akkrediterte studietilbud.

NB: Dette søkefeltet gir bare treff i ErasmusPluss håndboken

Hva er ECHE

ECHE er kvalitetsrammeverket for utdanningsaktivitetene Erasmus+-programmet omfatter, og innholder en rekke prinsipper institusjonene forplikter seg til å overholde. 

Charteret inneholder tre overordnede prinsipper:

 • Respect in full the principles of non-discrimination set out in the Programme and ensure equal access and opportunities to mobile participants from all backgrounds.
 • Ensure full recognition for satisfactorily completed activities of study mobility and, where possible, traineeships in terms of credits awarded (ECTS or compatible system). Ensure the inclusion of satisfactorily completed study and / or traineeship mobility activities in the final record of student achievements (Diploma Supplement or equivalent).
 • Charge no fees, in the case of credit mobility, to incoming mobile students for tuition, registration, examinations or access to laboratory and library facilities.

Charteret inneholder også en rekke spesifikke forpliktelser institusjonene har ovenfor deltagere før, under og etter et mobilitetsopphold.

Selve charteret, utfyllende informasjon om prinsippene (guidelines) og monitoreringsguide (om hvordan tilsyn skal føres) er publisert på Europakommisjonen sine nettsider om ECHE. Det er svært viktig at institusjonene som deltar i Erasmus+ setter seg godt inn i charterprinsippene og overholder disse. 

Hvordan søke ECHE

Søknader om ECHE sendes inn til og behandles av Europakommisjonen, og de kontakter Kunnskapsdepartementet for å få bekreftet at institusjonen som søker om charter tilfredsstiller akkrediteringskravene. Call for charter applications publiseres på Europakommisjonens nettsider. Søknadssjemaet publiseres normalt i starten av hvert kalenderår, med søknadsfrist i mars. Det er mulig å søke en gang per år, og institusjonen kan ikke søke om prosjektmidler i Erasmus+ før chartersøknaden er innvilget. Dette innebærer at institusjonen tidligst kan delta i Erasmus+ året etter at de har søkt om charter. 

I søknadsskjemaet etterspørres blant annet følgende informasjon;

 • organisasjonsdetaljer,
 • institusjonens legal representative og kontaktperson
 • antall studenter, ansatte og studieprogrammer
 • studiepoengsystemet
 • kurskatalog
 • beskrivelser av rutiner for kvalitetssikring av internasjonalt utdanningssamarbeid; forberedelser, oppfølging, godkjenningsordninger, o.l.
 • tidligere deltagelse i internasjonale utdanningsprogrammer og erfaring med student- og ansattmobilitet
 • kontaktinformasjon til den enheten som er ansvarlig for internasjonalisering ved institusjonen

I tillegg til dette må institusjonen også utarbeide en Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) som institusjonen er pålagt å publisere på sine nettsider dersom chartersøknaden blir innvilget. EPS skal være på maksimalt 5000 tegn og inneholde følgende:

Please describe your institution's international (EU and non-EU) strategy. In your description please explain a) how you choose your partners, b) in which geographical area(s) and c) the most important objectives and target groups of your mobility activities (with regard to staff and students in first, second and third cycles, including study and training, and short cycles). If applicable, also explain how your institution participates in the development of double/multiple/joint degrees.

Tilbake til forsiden av Erasmus+ håndboka

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Kontaktinformasjon

Har du kommenterer til innholdet på disse sidene?

Er det noe som er uforståelig?

Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.