SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Erasmuspluss

Erasmuspluss

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020.  Noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

'Om Erasmus+

Erasmus+ samler EUs tidligere programmer for utdanning, ungdom og idrett i ett integrert program. Sammenlignet med de foregående programmene har Erasmus+ en mer tverrsektoriell tilnærming på tvers av utdanningsnivå, men også mellom utdanning og andre sektorer. I Erasmus+ blir alle programaktivitetene organisert under tre hovedtiltak:

  • Mobilitet
  • Samarbeid
  • Policy

Erasmus+ retter seg mot alle utdanningsnivå:

Erasmus+ støtter mobilitet blant elever, studenter, nyutdannede og ansatte ved utdannings- og opplæringsinstitusjoner, og åpner også for mobilitet til partnerland utenfor Europa. Hva gjelder institusjonelt samarbeid, er strategiske partnerskap, kunnskapsallianser og kapasitetsbyggingsprosjekt blant mulighetene som finnes i Erasmus+. Policy er et sentralisert tiltak under Erasmus+, med formål å legge til rette for og forsterke utdannings- og innovasjonssatsingen i EU.

Nasjonal strategi og handlingsplan for Erasmus+

I 2016 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+ for 2014-2020. SIU fikk i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å lage en nasjonal handlingsplan som viser hvordan vi skal nå disse målene. 

Tre vitenskapelig ansatte i laboratoriet

Bakgrunn

Som følge av den økonomiske situasjonen i Europa, har EU-landene hatt rekordhøy arbeidsledighet de siste årene. Erasmus+ er utformet med mål om å bekjempe arbeidsledigheten, som spesielt har rammet unge – ikke minst i Spania og Hellas. Europakommisjonen rapporterer at nærmere seks millioner unge i EUs medlemsland er uten arbeid. Samtidig er over to millioner stillinger ubesatte. Dette vitner om et betydelig gap mellom utdanning og opplæring og hvilke ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet.

Erasmus+ skal bidra til at flere unge, gjennom studier og opplæring i andre land, opparbeider seg den kompetansen det faktisk er behov for. Dette skal gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet i sitt eget hjemland, men skal også bidra til arbeidsmobilitet mellom de europeiske landene.

E+ vignett

Erasmus+ bygger på prioriteringene i EUs 10-årige strategi for vekst og sysselsetting, Europa 2020. I tråd med disse, er noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

Verdens største utdanningsprogram

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020, som er en økning på 40 prosent sammenlignet med forrige periodes programmer. I budsjettet vil 77,5 prosent gå til utdanning og opplæring, 10 prosent til ungdom, 1,8 prosent til sport og 3,5 prosent til en europeisk lånegarantiordning for masterstudenter. En stor del av budsjettet for utdanning og opplæring vil gå til mobilitet og læring utenlands for enkeltpersoner. Samarbeid mellom utdannings- og opplæringsinstitusjoner, ungdomsorganisasjoner, bedrifter, lokale og regionale myndigheter samt tiltak for å modernisere utdanning og opplæring og fremme innovasjon, entreprenørskap og sysselsetting er også prioriterte tiltak.

Gjennom Erasmus+ vil mer enn fire millioner personer motta støtte til utdanning, opplæring, praksis eller frivillig arbeid i utlandet. En målsetting er å fordoble antall personer som årlig får støtte gjennom programmet innen 2020.

Programland og partnerland

Programlandene i Erasmus+ omfatter de 28 EU-landene, de tre EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. Partnerland inkluderer Sveits, Russland og nabolandene i øst, Vest-Balkan og Sør-Middelhavet. Øvrige land har under bestemte vilkår mulighet til å delta i enkelte tiltak. Se Erasmus+ programguide 2016 for mer informasjon.

Norsk deltagelse

Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fortsetter som nasjonalt kontor for ungdomsdelen av det nye programmet (Aktiv Ungdom).

Les mer:

Vi holder på å utvikle en håndbok for Erasmus+ koordinatorer ved utdanningsinstitusjoner:

ErasmusPluss håndbok (ikke ferdig ennå)

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Fellessider for Erasmus+


Nasjonal handlingsplan for Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva? Les mer om dette i den nasjonale handlingsplanen for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Kontakt

  • Henvendelser angående Erasmus+ for grunnopplæring, videregående opplæring og voksenopplæring sendes til erasmuspluss@siu.no
  • Henvendelser angående Erasmus+ for høyere utdanning sendes til erasmus@siu.no

Prosjektkataloger

I SIUs prosjektkatalog finner du informasjon om tidligere gjennomførte prosjekter.

I Erasmus+ Projects Platform finner du informasjon om Erasmus+-prosjekter fra alle land som deltar i programmet.


Muligheter i utlandet

En innholdsrik nettportal med inspirasjon og praktisk informasjon om utdanningsmuligheter i utlandet - fra grunnskole og helt opp til høyere utdanning.

Utdanning i verden

Offentlig og kvalitetssikret.