SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

En fagansatt veilder to studenter

Årsrapport 2017

2017 ble et år preget av endring og omstilling. Organiseringsprosjektet til Kunnskapsdepartementet som startet opp i 2016 med sikte på omorganisering av de sentraladministrative virksomhetene i kunnskapssektoren konkluderte i juni 2017.

Les årsrapport for 2017 og virksomhetsplan for 2018 i PDF:

Fra kap 1: Melding fra direktør 2017

Organiseringsprosjektet til Kunnskapsdepartementet som startet opp i 2016 med sikte på omorganisering av de sentraladministrative virksomhetene i kunnskapssektoren konkluderte i juni 2017.

For å legge til rette for et betydelig løft for kvalitetsarbeidet i høyere utdanning og fagskoler ble det vedtatt å etablere to kvalitetsorganer, ett med hovedkontor i Oslo og ett med hovedkontor i Bergen. Kvalitetsorganet med hovedkontor i Bergen skal bestå av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), med virkning fra 1. januar 2018.

Overtar oppgaver

Den nye virksomheten skal, i tillegg til å videreføre egne, eksisterende oppgaver, også overta oppgaver fra UHR og NOKUT. Høsten 2017 ble det inngått en samarbeidsavtale med NOKUT for å sikre at arbeidet med SFU-ordningen blir godt ivaretatt i overgangsfasen. Avtalen slår fast at SIU kompenserer NOKUT for å ha hovedansvar for forvaltningen av SFU-ordningen i 2018, og at det skal jobbes med kompetanseoverføring mellom de to organisasjonene frem mot full overtakelse av oppgaven i 2019. Andre nye oppgaver som ansvar for de to utdanningskvalitetsprisene og lærebokutvalget vil inngå i den nye virksomheten allerede fra 2018. Den nye virksomheten vil fremdeles ha ansvar for å fremme kvalitet gjennom internasjonalisering i grunnopplæringen.

Nye vedtekter og styringsmodell

Det ble i løpet av høsten 2017 jobbet frem forslag til nye vedtekter og styringsmodell for den nye virksomheten. Det ble tidlig besluttet at det var nødvendig å bruke lengre tid på å få til en god og involverende prosess for framtidig organisering av den nye virksomheten. Dermed ble det opprettet en midlertidig organisasjonsstruktur med utgangspunkt i eksisterende strukturer i organisasjonene som inngår i den nye virksomheten. Parallelt med dette ble det startet en prosess med organisasjonsutvikling som tar sikte på å ha nytt organisasjonskart ferdig forhandlet i løpet av april 2018.
Arbeidet med sammenslåing krevde mye ressurser andre halvår av 2017, og har naturlig nok ført til noen omprioriteringer og utsettelser. Men det har samtidig vært lagt vekt på sikker drift og på å oppfylle faglige og økonomiske forpliktelser i perioden. Organisasjonene gjorde en stor innsats for å klare dette.

Kultur for kvalitet

I januar 2017 ble Meld. St. 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» lagt frem. Denne meldingen blir førende for videre arbeid i den nye virksomheten fra 2018 og fremover, og har allerede satt sitt preg på organisasjonene. I juni 2017 fikk SIU, Norgesuniversitetet og NOKUT et felles oppdrag om å utvikle en skisse til innretning og organisering av en arena for kvalitet i høyere utdanning. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra de tre organisasjonene, og det ble, i tråd med oppdragsformuleringen, rekruttert en faggruppe som samlet representerer innsikt i kvalitetsarbeid på strategisk nivå, erfaring med konkurransebaserte virkemidler og et internasjonalt perspektiv på kvalitetsarbeid i utdanning. I tillegg er studentene og næringslivet representert i faggruppen. Det er et spennende og fremtidsrettet arbeid, som på sikt også vil bety endringer i eksisterende program og ordninger.

Også på andre områder har nye meldinger og strategier blitt lagt frem, som vil ha betydning for innretningen av den nye virksomhetens videre arbeid. I 2017 ble det blant annet lansert både en ny digital strategi for skolen, og en strategi for digitalisering i høyere utdanning.

Den nye virksomheten, som har både digitalisering og internasjonalisering som kjerneoppgaver og virkemidler, vil aktivt bruke disse strategiene i sin tilnærming.

Leverer gode resultater

Til tross for ressurskrevende prosesser rundt sammenslåingen har organisasjonene levert gode resultater også i 2017. Både Norgesuniversitetet, PKU og SIU har gjennomført sine årlige, store konferanser, som samler deltakere fra hele sektoren.

Norgesuniversitetet noterer seg en økning i søknader til årets utlysning, noe som indikerer økt interesse for de tematiske utlysningene rettet mot utvikling av studieprogrammer og emner, og også for å søke midler til digitale læringsformer for arbeidslivet. SIU har gjennomført fellesutlysning av programmer innenfor høyere utdanning for fjerde år på rad, og er fornøyd med responsen på utlysningen. Innenfor Erasmus+ er det også gode søkertall, blant annet er det en økning i søknader om strategiske partnerskap for skolesektoren. Det er også gledelig å konstatere økning i utreisende mobilitet under Erasmus+, selv om det er stor variasjon mellom institusjoner og mellom studieprogram.

Nye aktiviteter

SIU hadde ansvaret for den norske, nasjonale rapporten som inngikk i midtveisevalueringen av Erasmus+, og har også utviklet en nasjonal handlingsplan i tilknytning til KDs strategi for deltakelsen i utdanningsdelen av Erasmus+. SIU har også kommet med innspill til neste programperiode, både alene, og sammen med Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsrådet.

I 2017 utviklet og lanserte SIU et nytt partnerskapsprogram, NOTED, for å styrke de nye femårige grunnskolelærerutdanningenes internasjonale profil. SIU er fornøyd med responsen på de første utlysningene, og forventer en økning i student- og ansattmobilitet, FoU-samarbeid og internasjonalisering av grunnskolelærerprogrammene i løpet av prosjektperioden. Norgesuniversitetet fikk også eget oppdrag rettet mot de nye 5-årige grunnskolelærerutdanningene i 2017, og lyste ut 89,7 millioner til utviklingsprosjekter knyttet til profesjonsfaglig digital kompetanse.

Intern Abroad ble lansert som pilotordning i 2017, i et samarbeid med Innovasjon Norge. Målet med ordningen er å få norske høyere utdanningsinstitusjoner til å etablere bærekraftige ordninger for studiepoenggivende praksis i landene som er omfattet av Panorama-strategien og Nord-Amerika.

Evaluering av PKU

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid ble evaluert av et eksternt utvalg i 2017. Rapporten ser både på Stipendiatprogrammet og Prosjektprogrammet, og gir i hovedsak positiv evaluering av begge. Arbeidet til PKU går inn i en ny epoke når det nå opprettes en ph.d.-grad i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Både SIU og Norgesuniversitetet produserte en rekke egne rapporter og notater i 2017 som er omtalt i kapittel 3. Programstyret for PKU inngikk i 2017 et samarbeid med Uniarts i Stockholm om etablering av et tidsskrift for formidling av forskning som har kunstnerisk praksis som kjerne for aktivitetene, og første utgivelse kommer våren 2018. SIU lanserte sin nettbaserte løsning for presentasjon av statistikk om internasjonalisering (statistikk.siu.no) høsten 2017. Kunnskapsutvikling og formidling er viktige kjerneoppgaver for de tre organisasjonene, og videreutvikling av dette arbeidet vil være sentralt for den nye virksomheten.

Vi ser frem til å få på plass ny organisasjon, styre og vedtekter i 2018, og ser mange muligheter for den nye virksomheten framover.

Les også:

Ny virksomhet fra årsskiftet