SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Forside rapportserie nr 03 - 2017

SIU rapportserie 03/2017: Norske studenter, forskere og næringsaktører i India

Denne rapporten retter søkelyset mot ulike sider ved forsknings- og utdanningssamarbeid med India og hvordan dette på ulike måter er knyttet til norsk næringsliv i India. India er et av de prioriterte landene i Panoramastrategien, regjeringens strategi for utdannings- og forskningssamarbeid med BRIKS-landene og Japan. Bakgrunnen er disse landenes store og økende andel av verdens kunnskapsproduksjon og økte betydning som markeder for norsk næringsliv.

Studien belyser noen muligheter og utfordringer for gjennomføringen av denne strategien ved å se nærmere på studenter som reiser fra norske læresteder til India, forskningsprosjekter som involverer norske og indiske miljøer og bedrifter i India som gjennom eierskap har tilknytning til Norge. Vi har sett på hvilke aktiviteter og fagområder de er knyttet til, og om det er noen kontakt eller potensial for kontakt mellom aktørene. Vekten ligger på studentene og hvordan de er koblet, eller kan kobles, til henholdsvis forskningsaktiviteter og bedrifter.

Den politiske satsingen på forsknings- og utdanningssamarbeid med India er av relativt ny dato, og vårt empiriske grunnlag er begrenset. Rapporten må derfor betraktes som utforskende og som utgangspunkt for diskusjon.

Les publikasjonen
Type:

Rapport

År:

2017

Språk:

Norsk

Publikasjonsdatabase