SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Workshop med fire deltakere

SIU rapportserie

En av SIUs viktigste oppgaver som kompetansesenter er å utvide og styrke kunnskapsgrunnlaget for videre internasjonalisering av norsk utdanning gjennom utrednings- og analysearbeid. Formålet med SIUs rapporter er å gi myndigheter og sektoren selv økte forutsetninger for utforming av tiltak og strategier for internasjonalisering. Høsten 2018 ble SIU en del av det nye Diku og rapportserien fikk nytt navn. I påvente av nye nettsider vil nye rapporter publiseres her.

Diku rapportserie 02/2018: Evaluering av avviklingen av Kvoteordningen

Avviklingen av Kvoteordningen og etableringen av de nye programmene har betydd en dreining fra støtte til enkeltstudenter, basert på institusjonsavtaler, til fokus på institusjonelt samarbeid i partnerskapsprogrammer. Det har også etablert et skille mellom samarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika på den ene siden og utviklingsland på den andre, og man har valgt å konsentrere samarbeidet til færre institusjoner/fagmiljøer.

Last ned rapporten her: Diku rapportserie 02/2018: Evaluering av avviklingen av Kvoteordningen

Diku rapportserie 01/2018: Hvor strategiske er strategiske partnerskap?

Denne studien ser på et utvalg strategiske partnerskap i Eramus+, koordinert av norske organisasjoner. Vi har analysert erfaringene organisasjonene har gjort, og undersøkt hva de ser på som viktige betingelser for å lykkes i samarbeidet og med å nå prosjektmålene.

Last ned rapporten her: Diku rapportserie 01/2018: Hvor strategiske er strategiske partnerskap?

SIU rapportserie 04/2018: Muligheter og hindringer for økt studentmobilitet til Kina

Få studenter reiser fra Norge til Kina på studieopphold og de siste tre årene har tallet på utvekslingsstudenter gått ned. Denne rapporten utreder muligheter og hindringer for å øke studentmobiliteten til Kina. Rapporten er basert på intervjuer med 22 informanter fra norske universiteter og høgskoler.

Last ned rapporten her: SIU rapportserie 04/2018: Muligheter og hindringer for økt studentmobilitet til Kina

SIU rapportserie 03/2018: Fleire eller betre? Rekruttering av gradstudentar til Noreg

Denne rapporten munnar ut i tre hovudkonklusjonar: At dagens tilnærming til å rekruttere internasjonale gradstudentar er lite systematisk og manglar tydelege politiske føringar; at rekruttering er en krevjande prosess; og at Europa peiker seg ut som det geografiske området som er mest interessant for institusjonane.

Last ned rapporten her: SIU rapportserie 03/2018: Fleire eller betre? Rekruttering av gradstudentar til Noreg

SIU report series 02/2018: Evaluation of the High North Programme

This report presents the evaluation of the High North Programme. It has been commissioned by the Norwegian Centre for International Cooperation in Education and carried out by ideas2evidence, who have assessed its design, administration and achievement of objectives.

Last ned rapporten her: SIU report series 02/2018: Evaluation of the High North Programme

SIU rapportserie 01/2018: Landrapport Canada

Denne rapporten formidler grunnleggende informasjon om utdannings- og forskningssystemet i Canada. Rapporten trekker fram noen trender når det gjelder samfunnsutvikling og utdanningspolitikk, særlig knyttet til koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.
Last ned rapporten her: SIU rapportserie 01/2018: Landrapport Canada

SIU report series 04/2017: Review of the Partnership Program in Higher Education with North America

The Partnership Program for Collaboration in Higher Education with North America was established in 2008 with funding from the Ministry of Education and Research, and is currently in its third program period. Since 2008, the Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU) has funded 155 projects for collaboration between Norway, the U.S. and Canada, in a wide range of subjects and at all levels of higher education. This report presents a review of the programme conducted in May and June 2017.

Last ned rapporten her: SIU report series 04/2017: Review of the Partnership Program in Higher Education with North America

SIU rapportserie 03/2017: Norske studenter, forskere og næringsaktører i India: En eksplorativ studie av aktiviteter og samarbeidspotensial

Denne rapporten retter søkelyset mot ulike sider ved forsknings- og utdanningssamarbeid med India og hvordan dette på ulike måter er knyttet til norsk næringsliv i India. India er et av de prioriterte landene i Panoramastrategien, regjeringens strategi for utdannings- og forskningssamarbeid med BRIKS-landene og Japan. Bakgrunnen er disse landenes store og økende andel av verdens kunnskapsproduksjon og økte betydning som markeder for norsk næringsliv.

Last ned rapporten her:SIU rapportserie 03/2017: Norske studenter, forskere og næringsaktører i India

SIU report series 02/2017: Evaluation of the Students at Risk programme

This is a midway evaluation of the Students at Risk programme. The evaluation shows that the programme functions well. Most importantly, most of the students are happy with the academic degree they obtain during their stay in Norway, and feel that it will be relevant for their future careers.

Last ned rapporten her: Evaluation of the Students at Risk programme

SIU report series 01/2017: Norwegian Innovation Clusters: International Cooperation in Education

The need for increased and improved cooperation between education and business/working life has been expressed by political authorities in Norway, as a means to increase the quality and relevance of education at all levels. This report presents a survey conducted among 12 Norwegian Innovation Clusters and serves as a starting point in mapping of international cooperation involving the education sector and business/working life. The study is conducted by SIU in collaboration with Innovation Norway.

Last ned rapporten her: SIU report series 01/2017: Norwegian Innovation Clusters: International Cooperation in Education (PDF)

SIU report series 07/2016: Internasjonal studentutveksling - hvordan og hvorfor?

Det er gjort en rekke undersøkelser av studentenes motiver og opplevde barrierer for utveksling, mens vi vet mindre om hvordan det tenkes og arbeides med utveksling i studieprogrammene. Rapporten skal bidra til økt kunnskap om dette, og er basert på en spørreundersøkelse blant ansvarlige for et utvalg studieprogram SIU gjennomførte våren 2016.

Last ned rapporten her: SIU rapportserie 07-2016 - Internasjonal studentutveksling - hvordan og hvorfor? (PDF)

SIU report series 06/2016: International students in Norway 2016 - Perceptions of Norway as a study destination

I denne undersøkelsen er det fokusert på institusjonelle faktorar og internasjonalt læringsmiljø på lærestader for høgare utdanning i Noreg. Denne rapporten ser nærare på norsk høgare utdanning sitt rykte gjennom erfaringane til internasjonale studentar i Noreg. Rapporten undersøkjer korleis lærestader for høgare utdanning tek i mot, integrerer og utdannar internasjonale studentar i Noreg.

Last ned rapporten her: SIU rapport 06/2016: International Students in Norway - Perceptions of Norway as a Study Destination. (PDF)

SIU report series 05/2016: Erasmus+ strategic partnerships

The report at hand maps all Erasmus+ strategic partnerships, with Norwegian coordinator or partners, in the education sectors (schools, vocational education and training, higher education and adult education) selected in the calls of 2014-16. This mapping is part of a larger project SIU to map results and effects of Norwegian participation in strategic partnerships funded by the Erasmus+ programme

Download the report here: SIU Report 05/2016 Erasmus+ strategic partnerships: A Mapping of Norwegian participation 2014-16

SIU rapportserie 04/2016: Brukerundersøkelse av norske elever på utenlandsopphold i Vg2

SIU skal gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser blant elever som er på utenlandsopphold i andre året på videregående skole (Vg2). Undersøkelsene skal gi økt kunnskap om elevenes opplevelse av utenlandsoppholdet, både faglig og sosialt. I denne rapporten presenteres resultater fra den første spørreundersøkelsen, rettet mot norske elever på utenlandsopphold i Vg2 skoleåret 2015–16.
Last rapporten her: Brukerundersøkelse av norske elever på utenlandsopphold i Vg2

SIU rapportserie 03/2016: Mobilitetsrapport 2016

Målet med mobilitetsrapporten å gi et mest mulig samlet bilde av elev- og studentmobilitet til og fra Norge. Den presenterer og analyserer som tidligere år mobilitetstall for grunnopplæring og høyere utdanning fra Lånekassen, DBH, NIFU og SIUs egen programvirksomhet.
Last rapporten her: Mobilitetsrapport 2016

SIU rapportserie 02/2016: Studentutveksling fra Norge

Rapporten presenterer mobilitetstall som ikke har vært tilgjengelig på nasjonalt nivå tidligere. Nye data på individnivå fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) gjør det mulig å se hvor mange av dem som fullfører en gradsgivende utdanning, som har vært på utvekslingsopphold i løpet av studiene. Dermed blir det også mulig å slå mer presist fast nivået på norsk studentutveksling i forhold til de målene Norge har sluttet seg til gjennom den europeiske bolognaprosessen.

Det er store variasjoner i omfanget av studentutveksling, men fremfor alt viser rapporten at høy studentmobilitet forekommer innenfor alle typer utdanning, ved alle typer institusjoner og ved de aller fleste fagområder. SIU vil bruke resultatene videre i samarbeidsprosjektet for økt studentutveksling, og tror denne kunnskapen vil legge godt til rette for læring på tvers av institusjoner, fagområder og utdanninger.

Last rapporten her: Studentutveksling fra Norge: En oversikt over institusjoner og fagområder

 

SIU rapportserie 01/2016: Til hvilken pris?

Antallet utreisende norske studenter som tar en hel grad i utlandet stiger, og flere enn før betaler betydelige beløp i skolepenger. Lånekassens utbetalinger av lån og stipend har økt raskt og var pr 2013/14 oppe i mer enn en milliard kroner. SIU vil med denne rapporten belyse hva økningen i utgifter for gradsstudenter skyldes og hvor midlene og studentene går. Norske studenter utgjør med sine gode studiefinansieringsordninger et interessant marked for institusjoner som er avhengige av inntjening. Et nøkkelspørsmål i denne studien er om studentene velger gode utdanninger, eller om institusjoner av usikker kvalitet vinner fram på det norske markedet.

Last rapporten her: Til hvilken pris? Om norske gradsstudenter i utlandet

 

SIU rapportserie 02/2015: Kartlegging av internasjonalisering i grunnskolen

Rapporten gir innblikk i hvordan norske grunnskoler arbeider med internasjonalisering. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse rettet mot norske grunnskoler, våren 2013. Undersøkelsen dekker blant annet hvordan arbeidet med internasjonalisering er organisert og hva som er motivasjonene og barrierene for å innarbeide et internasjonalt perspektiv i skolen arbeid.

Last rapporten her: Kartlegging av internasjonalisering i grunnskolen

 

SIU Rapport 01/2015: Internasjonal mobilitet i høyere utdanning - nøkkeltall 2014

I denne rapporten har SIU samlet nøkkelinformasjon om studentmobilitet til og fra Norge i 2014.
 Last ned rapporten her

 

SIU Rapport 07/2014: "Norway is the best place in the world" Foreign student's perception of Norway as a study destination 2014

Norway is an attractive country for international students, according to the findings of the 2014 study of foreign students’ perception of Norway as a study destination. This is SIU’s fourth report on foreign students’ perception of Norway as a study destination.
 Download the report here

 

SIU Rapport 06/2014: Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter

Japan har lenge vært et etablert samarbeidsland innenfor forskning, mens utdanningssamarbeid har vært langt mer begrenset. Målet med denne rapporten er å styrke kunnskap og interesse for Japan som samarbeidsland.
Last ned rapporten her

 

SIU Rapport 05/2014: Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter

Rapporten skal gi kunnskap om høgare utdanning i Sør‐Afrika, status og utvikling. Han tar føre seg nasjonale mål og strategiar og kva som karakteriserer den svært ueinsarta utdanningssektoren i landet.
 Last ned rapporten her

 

SIU Rapport 04/2014: Samarbeid med Russland i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter

Russisk høgare utdanning er prega av den sterke satsinga på utdanning i sovjetperioden, men også av dei økonomiske vanskane på 1990‐talet. Landet er ein viktig samarbeidspartnar for Noreg. I dag går russisk høgare utdanning gjennom store endringar som det er viktig å ha kjennskap til for å få til eit best mogleg samarbeid framover.
 Last ned rapporten her

 

SIU Rapport 03/2014: Brasil: Høyere utdanning og internasjonalt samarbeid

Denne rapporten gir et innblikk i Brasils høyere utdanning og landets satsing på internasjonalisering og internasjonalt samarbeid.
 Last ned rapporten her

 

SIU Rapport 02/2014: Kunnskapssamarbeid med BRIKS-landene og Japan: internasjonalisering av utdanning

Nasjonale mål, prioriteringer og virkemidler i Danmark, Finland, Nederland, Sverige og Tyskland

Denne rapporten er del av et større arbeid med å styrke kunnskapsgrunnlaget for bilateralt utdannings- og forskningssamarbeid med BRIKS-landene og Japan. Vi håper at rapporten er et nyttig bidrag til videre norsk satsing på bilateralt kunnskapssamarbeid, med særlig relevans for utdannings- og forskningsinstitusjoner som orienterer seg i BRIKS-landskapet.
 Last ned rapporten her

 

SIU Rapport 01/2014: Mobilitetsrapport 2013

Målet med mobilitetsrapporten å gi et mest mulig samlet bilde av elev- og studentmobilitet til og fra Norge. Den presenterer og analyserer som tidligere år mobilitetstall for grunnopplæring og høyere utdanning fra Lånekassen, DBH, NIFU og SIUs egen programvirksomhet. Årets rapport inneholder også et temakapittel om studieavgifter.
 Last ned rapporten her

 

SIU Rapport 05/2013: Landrapport India

India er i dag verdens tiende største økonomi. Veksten i India har i stor grad vært knyttet til kunnskapsintensive næringer som farmasi og IT. India satser på å bli verdens fremste kunnskapsnasjon innen 2020, og store summer har vært investert i forsknings- og utdanningssektoren for å nå målet.
 Last ned rapporten her

 

SIU Rapport 04/2013: Landrapport Brasil

For Norge er Brasil det viktigste samarbeidslandet i Latin-Amerika, men innen høyere utdanning har kontakt og samarbeid vært begrenset. For Brasil er imidlertid både utdanning og internasjonalisering av høyere utdanning høyt prioritert, og i begge landene er det interesse for å utvide det gjensidige samarbeidet.
 Last ned rapporten her

 

SIU Rapport 03/2013: Internasjonal profil? Strategier for internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler

 

Rapporten gjennomgår og analyserer de 36 norske statlige universitetene og høyskolenes internasjonaliseringsstrategier, slik de kommer til uttrykk i lærestedenes sentrale styrings- og plandokumenter.
 Last ned rapporten her

 

SIU Rapport 02/2013: Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012

Denne rapporten viser det programbaserte internasjonale utdannings-samarbeidet ved norske universiteter og høyskoler de siste 4-5 årene. Den gir myndighetene, media og andre interesserte aktører et samlet bilde over status, og gjør det mulig for lærestedene å sammenligne seg med hverandre.
 Last ned rapporten her

 

SIU Rapport 01/2013: Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid

Motivasjoner, modeller og erfaringer

Viser kobling mellom internasjonalt forsknings- og utdannings-samarbeid. Ved å knytte utdanningssamarbeid og studentutveksling tettere til forskernes nettverk, vil kvalitet og relevans i studiene kunne sikres.
 Last ned rapporten her.

 

SIU RAPPORTSERIE 2012:

SIU Rapport 03/2012: Høyere utdanning i India: reformer og tendenser

Konsekvenser for norske universiteter og høgskoler som vil samarbeide med India

Indias raske økonomiske vekst og økte betydning internasjonalt er bakgrunn for at mange land de siste årene har valgt å prioritere India i sitt internasjonale arbeid. Økt samarbeid med India i forskning og utdanning er også prioritert fra norske myndigheter.
 Last ned rapporten her.

 

SIU Rapport 02/2012: Landrapport Kina

 

Folkerepublikken Kina er verdens mest folkerike stat, og går trolig forbi USA som verdens største økonomi i løpet av få år. Kina satser sterkt på forskning og høyere utdanning, og er også her på veg til å bli en viktig global aktør.
 Last ned rapporten her.

 

SIU Rapport 01/2012: Internasjonalisering i grunnopplæringen

En analyse av hvordan lærere og skoleledere forstår og praktiserer internasjonalisering hjemme

 

Rapporten ser på begrepet internasjonalisering hjemme og forståelsen av dette feltet/begrepet i grunnopplæringen. Rapporten baserer seg på litteratur om internasjonalisering, en kvantitativ spørreundersøkelse sendt ut til alle videregående skoler i Norge våren 2011 (SIUs rapportserie 03/2011) samt en kvalitativ undersøkelse til 17 lærere fra grunn‐ og videregående skole.
 Last ned rapporten her

 

SIU RAPPORTSERIE 2011:

SIU Report 04/2011: Chinese Higher Education: Reforms and Tendencies

Implications for Norwegian higher education in cooperating with China

 

China’s rapid economic development and its leading role in the global political economy have motivated a number of countries to prioritise China in their internationalisation strategies. Cooperation in the sphere of higher education with Chinese partners will not least depend upon a certain level of mutual understanding between partners.
 Download the report here

 

SIU Rapport 03/2011: Kartlegging av internasjonalisering i videregående opplæring

Utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra SIURapport

 
I denne rapporten presenteres resultatene fra en nasjonal kartlegging av internasjonalisering i videregående opplæring i Norge. Kartleggingen er gjennomført av ideas2evidence, på oppdrag fra SIU. Formålet med denne kartleggingen er å gi mer kunnskap om arbeidet med internasjonalisering i videregående opplæring.
Last ned rapporten her

SIU Report 02/2011: International Mobility among PhD Candidates at Norwegian Higher Education Institutions

 

The topic of this report is international mobility among PhD candidates at higher education institutions in Norway, its extent, driving forces and barriers. There is limited knowledge regarding the scope, direction and character of the PhD candidates’ international mobility. The report draws the attention to issues of major importance for the further internationalisation of doctoral education at Norwegian higher education institutions.
 Download the report here

 

SIU rapport 01/2011: Internasjonalt samarbeid om grader og studieprogram ved norske læresteder

En undersøkelse av mål, erfaringer og resultater.

 

Fellesgrader i internasjonalt samarbeid mellom universiteter og høgskoler representerer en ny og omfattende form for samarbeid. Internasjonale fellesgrader er gitt en viktig rolle i arbeidet med å styrke Europa som utdanningsområde, og også norske myndigheter peker på internasjonale fellesgrader som en sentral samarbeidsform fremover.
 Last ned rapporten her

 

Data og statistikk

Diku har en egen nettside med statistikk over internasjonalt samarbeid og mobilitet.

Data og statistikk om internasjonalisering


Faktasider om satsningsland